Chú ý : Nếu bạn đã là Nhà Phân Phối hoặc đã được NPP Oriflame hướng dẫn thì không điền form này!

Thông tin xác nhận trước khi đăng ký

1. Bạn đã là thành viên của Oriflame chưa?( Nếu đã là phân phối Oriflame thì KHÔNG ĐĂNG KÝ nữa )

2. Đã có ai đang hỗ trợ công việc cho bạn chưa?( Nếu đã có người hỗ trợ cho bạn thì KHÔNG ĐĂNG KÝ nữa )

Nếu bạn chưa là thành viên và chưa có người hỗ trợ thì điền đầy đủ thông tin dưới đây . KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ NHIỀU LẦN

Nếu bạn đã là TVV Oriflame hoặc đang có người hướng dẫn vui lòng KHÔNG đăng ký !